REGULAMIN

HITEM NA SCENĘ

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki głosowania internetowego w plebiscycie internetowym pt. “Hitem na scenę”.

2.Plebiscyt organizowany jest przez stronę www.hitemnascene.pl – zwaną dalej Organizatorem. 

3.Partnerem medialnym plebiscytu jest Radio Oko w Ostrołęce, ul. Korczaka 4. Po zakończeniu naboru do danej edycji na antenie radia prezentowane będą utwory Uczestników plebiscytu, które zostaną wstawione w listę radia. 

4.Osoba biorąca udział w głosowaniu (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

§ 2 Cel Plebiscytu

1.Celem I edycji plebiscytu jest wyłonienie trzech najlepszych zespołów/artystów muzycznych, którzy będą mieli zagwarantowany występ na scenie podczas koncertu w Ostrołęce, statuetkę (zwycięzca). Trzej Laureaci otrzymają nagrodę główną, którą jest sesja nagraniowa w profesjonalnym studiu wskazanym przez Organizatora. 

§ 3 Zgłoszenie, głosowanie i wyniki  

1.Zgłoszenia przyjmowane są w każdej kategorii muzycznej do 01.12.2022 roku do godz.21:00. 

2.Do finału plebiscytu przejdą trzej uczestnicy głosowania  internetowego na profilu Facebook, słuchaczy Radia Oko, którzy swoje głosy oddają za pomocą bramki SMS oraz trzej wytypowani przez kapitułę.  O ostatecznej wygranej w finale zdecyduje kapituła.

3.Ogłoszenie wyników odbędzie się do 31.12.2022 roku. 

4.Informacja o ostatecznych wynikach zostanie opublikowana na stronie www.hitemnascene.pl, www.radiooko.pl oraz na ich profilach społecznościowych. 

5.Wszystkie nadesłane utwory zostaną wyemitowane na antenie Radia Oko. Zgłaszający w przypadku posiadania metryczki, ma obowiązek jej dosłania do 27.12.2022 roku. 

§ 4 Zasady uczestnictwa w plebiscycie 

1.W plebiscycie “Hitem na scenę” może wziąć udział zespół/artysta, który nie posiada aktualnego kontraktu z wydawnictwem muzycznym, płytowym lub innymi podmiotami działającymi na jego rzecz organizacyjną, koncertową, promocyjną itd. UWAGA! W przypadku gdy zespół/artysta oświadczy, że podmiot z który wiąże go kontrakt muzyczny nie będzie uczestniczył w promocji zespołu/artysty w trakcie trwania plebiscytu, zostanie on dopuszczony do udziału w plebiscycie. 

2.Każdy uczestnik zobligowany jest do dobrowolnego zgłoszenia w terminie do 30.11.2022 roku do godziny 23.58.59, które znajduje się w zakładce (ZGŁOSZENIE). Zgłoszenia niekompletne lub nadesłane po tym terminie, automatycznie uczestniczą w II edycji plebiscytu muzycznego „Hitem na scenę”.

3. Uwaga!!! Wszystkie nadesłane zgłoszenia będę opublikowane na stronie hitemnascene.pl, Facebooku oraz u Partnerów. W przypadku rezygnacji lub niedotrzymania warunków określonych w regulaminie, zgłoszenia nie będę usuwane i zostaną opublikowane. „Uczestnik” nie będą uczestniczył w głosowaniu lub jego głosy będą nieważne.  

4. Organizator ma prawo do nieodpłatnego  wykorzystania wszelkich materiałów uczestników do realizacji i promocji plebiscytu.

§ 5 Głosowanie 

1.Na uczestników plebiscytu można oddawać głosy w formie komentarza (tylko jeden komentarz pod Faworytem w trakcie całego głosowania) z nazwą zespołu/artysty oraz polubienia pod wizerunkiem  danego zespołu/artysty zamieszczonym na profilu Facebook Organizatora. UWAGA!!! Nie liczą się komentarze i polubienia, które zamieszczone są (udostępnienia) na  innych profilach niż Organizatora. Głosować można także za pomocą bramki SMS (jeden SMS to 2 głosy, koszt 2zł + VAT), która zostanie uruchomiona na platformie Radia Oko od 02.12.2022 do 28.12.2022 roku. Wszystkie SMS-y, które zostaną oddane na dany zespół/artystę zostaną zsumowane z oddanymi głosami na profilu Facebook „Hitem na scenę”. 

2.Głosowanie SMS jak i w Internecie rozpoczyna się 02.12.2022 roku od godziny 23:59:59 i trwa do 28.12.2022 roku do godziny 23.59:00. Głosy oddane przed tą datą są nieważne.

3.Trzej uczestnicy z największą liczbą komentarzy, polubień i głosów oddanych za pomocą bramki SMS automatycznie wchodzą do rundy finałowej. Dodatkowo do finału przechodzą uczestnicy, których wytypuje kapituła. W finale kapituła wyłoni zwycięzców II edycji. Wybór  zwycięzców ma charakter subiektywny i nie podlega zaskarżeniu. Uczestnikom nie przysługuje jakakolwiek forma odwołania od decyzji kapituły. 

4. Zakup polubień powoduje automatycznie dyskwalifikację uczestnika plebiscytu jednak nie powoduje usunięcia zgłoszenia ze stron internetowych oraz profili społecznościowych. Uczestnik w ciągu 3 dni zobligowany jest do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Brak wyjaśnienia powoduje automatycznie dyskwalifikację. Ze względu na taką sytuację, która miała miejsce w I edycji, nasz profil na Facebook ma ograniczenia strefowe.

5. W przypadku „ataku” w postaci masowego pojawienia się np: fałszywych kont, polubień itp. na profilu Facebook, Organizator ma prawo do kontynuowania plebiscytu, a fałszywe konta oraz polubienia nie zostaną zaliczone jako ważny głos. 

6. Ze względu na sytuację opisaną w pkt. 4 i 5, ogłoszenie wyników może nastąpić w późniejszym terminie. Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Następnie oficjalna informacja zostanie opublikowana na stronie www.hitemnascene.pl oraz na profilu FB.

§ 6 Nagrody

I miejsce – sfinansowanie sesji nagraniowej, sfinansowanie występu na profesjonalnym koncercie w Ostrołęce w kwocie 2500 złotych brutto, statuetkę,

II miejsce – sfinansowanie sesji nagraniowej, sfinansowanie występu na profesjonalnym koncercie w Ostrołęce w kwocie 1500 złotych brutto,

III miejsce – sfinansowanie sesji nagraniowej, występ na profesjonalnym koncercie w Ostrołęce w kwocie 500 złotych brutto.

a) Nagrody musza zostać odebrane w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia danej edycji. W przeciwnym przypadku przepadają.

b) Nagrody nie mogą być wymienione na ich równowartość pieniężna lub inną. 

c) Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tytułu nieotrzymania nagrody/nagród, które nie zostały im przyznane są bezpodstawne i nie

ulegają rozpatrzeniu. 

d) Organizator plebiscytu ma prawo do przyznania dzikich kart.

§ 7 Obowiązki zwycięzców

1.Każdy z finalistów zobligowany jest do wystąpienia w koncercie wskazanym przez Organizatora w okresie 2 lat od wygranej. 

2.Każdy z finalistów zobligowany jest do prezentacji swojej twórczości na profesjonalnym koncercie w czasie nie krótszym niż 40 minut.

3.W przypadku odstąpienia finalisty od warunków określonych w Regulaminie, Organizator może zażądać zwrotu przyznanych nagród, poniesionych kosztów w tym na promocję plebiscytu czy organizację profesjonalnego koncertu w Ostrołęce. 

§ 8 Ustalenia organizacyjne

1. Organizator nie ponosi żadnych, poza wymienionymi w regulaminie, kosztów uczestnictwa w Plebiscycie.

§ 9 Kapituła

1.Organizator powoła  „Kapitułę plebiscytu”, która  przyzna trzy nagrody główne oraz „Dziką kartę/ty” uprawniającą do występu na profesjonalnym koncercie w Ostrołęce oraz otrzyma zwrot kosztów związanych z udziałem w wydążeniu. 

§ 10 Dane osobowe

Dane osobowe
Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzanie zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z
2019 r., poz. 1781). 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane
będą w związku z organizacją Plebiscytu, a także w celach promocyjnych
Organizatora. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz
ich poprawiania i usunięcia.

§ 11 Postanowienia końcowe

1.Uczestnicy przystępujący do Plebiscytu oświadczają, że zapoznali się z polityką prywatności, Regulaminem i akceptują jego warunki. Zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

2.Ze względu na różne zdarzenia losowe, Organizator może dokonać modyfikacji Regulaminu. Wszelkie niedopatrzenia będę sukcesywnie korygowane. 

3.W kwestiach nieujętych w Regulaminie, Organizator podejmuje decyzję, która jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.hitemnascene.pl/regulamin.

5. Plebiscyt nie jest grą, loterią, zakładem itd., wyniki zależą od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

Koszyk na zakupy