REGULAMIN

HITEM NA SCENĘ

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki głosowania internetowego w plebiscycie internetowym pt. “Hitem na scenę”.

2.Plebiscyt organizowany jest przez stronę www.hitemnascene.pl – zwaną dalej Organizatorem. 

3.Partnerem medialnym plebiscytu jest Radio Oko w Ostrołęce, ul. Korczaka 4. Po zakończeniu naboru do danej edycji na antenie radia prezentowane będą utwory Uczestników plebiscytu, które zostaną wstawione w listę radia. 

4.Osoba biorąca udział w głosowaniu (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

§ 2 Cel Plebiscytu

1.Celem I edycji plebiscytu jest wyłonienie trzech najlepszych zespołów/artystów muzycznych, którzy będą mieli zagwarantowany występ na scenie podczas koncertu w Ostrołęce, statuetkę. Trzej Laureaci z największą liczbą głosów internetowych zdobędą również nagrodę główną, którą jest sesja nagraniowa w profesjonalnym studiu wskazanym przez Organizatora. 

2.Zgłoszenia przyjmowane są w każdej kategorii muzycznej. 

3.Ostatecznym wynikiem plebiscytu jest wynik uczestników głosowania internetowego na profilu Facebook oraz słuchaczy Radia Oko, którzy swoje głosy oddają za pomocą bramki SMS. O wygranej decyduje suma wszystkich głosów.

4.Ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się do 29.12.2019 roku. 

5.Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie www.hitemnascene.pl, www.radiooko.pl oraz na ich profilach społecznościowych: Facebook.

6.Wszystkie nadesłane utwory zostaną wyemitowane na antenie Radia Oko. Zgłaszający w przypadku posiadania metryczki, ma obowiązek jej dosłania do 27.12.2019 roku. 

§ 3 Zasady uczestnictwa w plebiscycie 4 Głosowanie internetowe i radiowe 

1.W plebiscycie “Hitem na scenę” może wziąć udział zespół/artysta, który nie posiada aktualnego kontraktu z wydawnictwem muzycznym, płytowym lub innymi podmiotami działającymi na jego rzecz organizacyjną, koncertową, promocyjną itd.

2.Każdy uczestnik zobligowany jest do dobrowolnego zgłoszenia w terminie do 30.11.2019 roku do godziny 23.58.59, które znajduje się w zakładce (ZGŁOSZENIE). Zgłoszenia niekompletne lub nadesłane po tym terminie, automatycznie uczestniczą w II edycji plebiscytu muzycznego „Hitem na scenę”.

3. Uwaga!!! Wszystkie nadesłane zgłoszenia będę opublikowane na stronie hitemnascene.pl, Facebooku oraz u Partnerów. W przypadku rezygnacji lub niedotrzymania warunków określonych w regulaminie, zgłoszenia nie będę usuwane i zostaną opublikowane. „Uczestnik” nie będą uczestniczył w głosowaniu lub jego głosy będą nieważne.  

*§ 4 Głosowanie internetowe i radiowe

1.Na uczestników plebiscytu można oddawać głosy w formie komentarza (tylko jeden komentarz pod Faworytem w trakcie całego głosowania) z nazwą zespołu/artysty oraz polubienia pod wizerunkiem  danego zespołu/artysty zamieszczonym na profilu Facebook Organizatora. UWAGA!!! Nie liczą się komentarze i polubienia, które zamieszczone są (udostępnienia) na  innych profilach niż Organizatora. Głosować można także za pomocą bramki SMS, która zostanie uruchomiona na platformie Radia Oko. Wszystkie SMS-y, które zostaną oddane na dany zespół/artystę zostaną zsumowane z oddanymi na profilu Facebook „Hitem na scenę”. 

2.Głosowanie rozpoczyna się 30.11.2019 roku od godziny 00:01 i trwa do 27.12.2019 roku do godziny 23.59. Głosy oddane przed tą datą są nieważne.

3.Trzy zespoły z największą liczbą komentarzy, polubień oraz SMS-ów automatycznie zostają zwycięzcami I edycji. 

4. Zakup polubień powoduje automatycznie dyskwalifikację uczestnika plebiscytu jednak nie powoduje usunięcia zgłoszenia ze stron internetowych oraz profili społecznościowych. Uczestnik w ciągu 3 dni zobligowany jest do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Brak wyjaśnienia powoduje automatycznie dyskwalifikację.

5. W przypadku „ataku” w postaci masowego pojawienia się np: fałszywych kont, polubień itp. na profilu Facebook, Organizator ma prawo do kontynuowania plebiscytu, a fałszywe konta oraz polubienia nie zostaną zaliczone jako ważny głos. 

6. Ze względu na sytuację opisaną w pkt. 4 i 5, ogłoszenie wyników może nastąpić w późniejszym terminie. Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Następnie oficjalna informacja zostanie opublikowana na stronie www.hitemnascene.pl oraz na profilu FB.

I miejsce – sfinansowanie sesji nagraniowej, sfinansowanie występu na profesjonalnym koncercie w Ostrołęce w kwocie 1000 złotych brutto, statuetkę,

II miejsce – sfinansowanie sesji nagraniowej, sfinansowanie występu na profesjonalnym koncercie w Ostrołęce w kwocie 500 złotych brutto, statuetkę,

III miejsce – sfinansowanie sesji nagraniowej, występ na profesjonalnym koncercie w Ostrołęce, statuetkę.

§ 6 Obowiązki zwycięzców

1.Każdy z finalistów zobligowany jest do wystąpienia w koncercie wskazanym przez Organizatora w okresie 2 lat od wygranej. 

2.Każdy z finalistów zobligowany jest do prezentacji swojej twórczości na profesjonalnym koncercie w czasie nie krótszym niż 40 minut.

3.W przypadku odstąpienia finalisty od warunków określonych w Regulaminie, Organizator może zażądać zwrotu przyznanych nagród, poniesionych kosztów w tym na promocję plebiscytu czy organizację profesjonalnego koncertu w Ostrołęce. 

§ 7 Kapituła

1.Organizator może powołać „Kapitułę plebiscytu”, która  przyzna „Dziką kartę/ty” uprawniającą do bezpłatnego występu na profesjonalnym koncercie w Ostrołęce.

§ 8 Postanowienia końcowe

1.Uczestnicy przystępujący do Plebiscytu oświadczają, że zapoznali się z polityką prywatności, Regulaminem i akceptują jego warunki. Zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

2.Ze względu na różne zdarzenia losowe, Organizator może dokonać modyfikacji Regulaminu. Wszelkie niedopatrzenia będę sukcesywnie korygowane. 

3.W kwestiach nieujętych w Regulaminie, Organizator podejmuje decyzję, która jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.hitemnascene.pl/regulamin.

5. Plebiscyt nie jest grą, loterią, zakładem itd., wyniki zależą od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Koszyk na zakupy