regulamin

§ 1 Postanowienia Ogólne
1.Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki głosowania w plebiscycie internetowym pt. “Hitem na scenę”.
2.Plebiscyt organizowany jest przez stronę www.hitemnascene.pl – zwaną dalej Organizatorem.
3.Partnerem medialnym plebiscytu jest Radio Oko w Ostrołęce, ul. Korczaka 4. Po zakończeniu naboru do danej edycji na antenie radia prezentowane będą utwory  oraz wywiad Zwycięzcy plebiscytu.
4.Osoba biorąca udział w głosowaniu (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

§ 2 Cel Plebiscytu
1.Celem plebiscytu jest wyłonienie trzech najlepszych zespołów/artystów muzycznych, którzy w ramach nagrody będą mieli zagwarantowany bezpłatny występ na scenie podczas koncertu w Ostrołęce, statuetkę (zwycięzcy).

§ 3 Zgłoszenie, głosowanie i wyniki
1.Zgłoszenia przyjmowane są w każdej kategorii muzycznej od 1 czerwca do 1 LISTOPADA 2023 roku do godz.23:59, a głosowanie odbędzie się w dwóch kategoriach. Pierwsza nagroda zostanie przyznana w kategorii „Nagroda publiczności”. Zwycięzca otrzyma statuetkę i możliwość prezentacji swojej twórczości w radiu, druga  kategoria to wybór kapituły. W tym przypadku zwycięzcy otrzymają statuetkę, możliwość swojej prezentacji w radiu, nagrodę finansową – pokrywającą koszt występu na profesjonalnym koncercie w Ostrołęce.
2.Finalistami plebiscytu zostaną uczestnicy spośród których kapituła wybierze trzech zwycięzców, którzy odpowiednio zajmą I, II, III miejsce.  O ostatecznej wygranej w finale decyduje kapituła.
3.Ogłoszenie wyników odbędzie się do 09.03.2024 roku.
4.Informacja o ostatecznych wynikach zostanie opublikowana na stronie www.hitemnascene.pl, www.radiooko.pl oraz na ich profilach społecznościowych.
5.Wszystkie nadesłane utwory zwycięzcy zostaną wyemitowane na antenie radia Oko. Zgłaszający w przypadku posiadania metryczki, ma obowiązek jej dosłania w ciągu 7 dni w przeciwnym razie nie dojdzie do emisji.

§ 4 Zasady uczestnictwa w plebiscycie
1.W plebiscycie “Hitem na scenę” może wziąć udział zespół/artysta, który nie posiada aktualnego kontraktu z wydawnictwem muzycznym, płytowym lub innymi podmiotami działającymi na jego rzecz organizacyjną, koncertową, promocyjną itd. UWAGA! W przypadku gdy zespół/artysta oświadczy, że podmiot z który wiąże go kontrakt muzyczny nie będzie uczestniczył w promocji zespołu/artysty na rzecz plebiscytu w trakcie trwania jego trwania, zostanie on dopuszczony do udziału w plebiscycie.
2.Każdy uczestnik zobligowany jest do dobrowolnego zgłoszenia w wyznaczonym terminie do godziny 23.58.59, które znajduje się w zakładce (ZGŁOSZENIE). Zgłoszenia niekompletne lub nadesłane po tym terminie, automatycznie uczestniczą w kolejnej edycji plebiscytu muzycznego „Hitem na scenę”.
3. Uwaga!!! Wszystkie nadesłane zgłoszenia będę opublikowane na stronie hitemnascene.pl, Facebooku oraz u Partnerów. W przypadku rezygnacji lub niedotrzymania warunków określonych w regulaminie, zgłoszenia nie będę usuwane i zostaną opublikowane. „Uczestnik” nie będą uczestniczył w głosowaniu lub jego głosy będą nieważne.
4. Organizator ma prawo do nieodpłatnego  wykorzystania wszelkich materiałów uczestników wraz z ich wizerunkiem do realizacji i promocji plebiscytu.

§ 5 Głosowanie  –  nagroda publiczności
1.Na uczestników plebiscytu można oddawać głosy w formie komentarza (tylko jeden komentarz pod Faworytem w trakcie całego głosowania) z nazwą zespołu/artysty oraz polubienia pod wizerunkiem  danego zespołu/artysty zamieszczonym na profilu Facebook Organizatora. UWAGA!!! Nie liczą się komentarze i polubienia, które zamieszczone są (udostępnienia) na  innych profilach niż Organizatora. Głosować można także za pomocą bramki SMS (jeden SMS to 2 głosy, koszt 2zł + VAT), która zostanie uruchomiona na platformie radia Oko od 31.01.2024 do 29.02.2024 roku. Wszystkie SMS-y, które zostaną oddane na dany zespół/artystę mogą zostać zsumowane z oddanymi głosami na profilu Facebook „Hitem na scenę” w przypadku gdy w trakcie głosowania kapituły wystąpi remis. 
2.Głosowanie SMS jak i w Internecie rozpoczyna się 31.01.2024 roku od godziny 00:00:00 i trwa do 29.02.2024 roku do godziny 00.00:00. Głosy oddane przed tą datą są nieważne.
3 Zakup polubień powoduje automatycznie dyskwalifikację uczestnika plebiscytu jednak nie powoduje usunięcia zgłoszenia ze stron internetowych oraz profili społecznościowych. Uczestnik w ciągu 3 dni zobligowany jest do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Brak wyjaśnienia powoduje automatycznie dyskwalifikację. Ze względu na taką sytuację, która miała miejsce w I edycji, nasz profil na Facebook ma ograniczenia strefowe.
4. W przypadku „ataku” w postaci masowego pojawienia się np: fałszywych kont, polubień itp. na profilu Facebook, Organizator ma prawo do kontynuowania plebiscytu, a fałszywe konta oraz polubienia nie zostaną zaliczone jako ważny głos.
5 Ze względu na sytuację opisaną w pkt. 2 i 3, ogłoszenie wyników może nastąpić w późniejszym terminie. Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Następnie oficjalna informacja zostanie opublikowana na stronie www.hitemnascene.pl oraz na profilu FB.
6.Trzej uczestnicy z największą liczbą komentarzy i polubień automatycznie stają się zwycięzcami publiczności w głosowaniu Internautów.

7. Dziesięciu uczestników z największą ilością głosów w głosowaniu za pomocą bramki SMS i głosów kapituły automatycznie staje się półfinalistami. W finale spośród nich kapituła wyłoni trzech zwycięzców III edycji. Wybór zwycięzców ma charakter subiektywny i nie podlega zaskarżeniu. Uczestnikom nie przysługuje jakakolwiek forma odwołania od decyzji kapituły. 

8. W finale o ostatecznym wyniku mogą również zadecydować głosy oddane na Waszych faworytów w postaci polubień i komentarzy. Warunek jest jeden. Remis w głosowaniu kapituły. 


§ 6 Głosowanie  –  nagroda kapituły
1. W konkursie głównym do półfinału przechodzi 10 uczestników, którzy zostaną wyłonienie za pomocą bramki sms i głosami kapituły. W finale spośród nich kapituła wyłoni trzech zwycięzców III edycji. Wybór  zwycięzców ma charakter subiektywny i nie podlega zaskarżeniu. Uczestnikom nie przysługuje jakakolwiek forma odwołania od decyzji kapituły.

§ 7 Nagrody
I miejsce – sfinansowanie występu na profesjonalnym koncercie w Ostrołęce w kwocie 4 000 złotych brutto, statuetkę,
II miejsce – sfinansowanie występu na profesjonalnym koncercie w Ostrołęce w kwocie 2 500 złotych brutto, statuetka,
III miejsce – sfinansowanie występu na profesjonalnym koncercie w Ostrołęce w kwocie 1 000 złotych brutto, statuetka.

a) Nagrody musza zostać odebrane w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia danej edycji. W przeciwnym przypadku przepadają.
b) Nagrody nie mogą być wymienione na ich równowartość pieniężna lub inną.
c) Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tytułu nieotrzymania nagrody/nagród, które nie zostały im przyznane są bezpodstawne i nie ulegają rozpatrzeniu.
d) Organizator plebiscytu ma prawo do przyznania dzikich kart, które uprawniają do bezpłatnego występu na koncercie w Ostrołęce.

§ 8 Obowiązki zwycięzców
1.Każdy z finalistów zobligowany jest do wystąpienia w koncercie  w okresie wskazanym przez Organizatora.
2.Każdy z finalistów zobligowany jest do prezentacji swojej twórczości na profesjonalnym koncercie w czasie nie krótszym niż 40 minut.
3.W przypadku odstąpienia finalisty od warunków określonych w Regulaminie, Organizator może zażądać zwrotu przyznanych nagród, poniesionych kosztów w tym na promocję plebiscytu czy organizację profesjonalnego koncertu w Ostrołęce.

§ 9 Ustalenia organizacyjne
1. Organizator nie ponosi żadnych, poza wymienionymi w regulaminie, kosztów uczestnictwa w Plebiscycie.

§ 10 Kapituła
1.Organizator powoła  „Kapitułę plebiscytu”, która  przyzna trzy nagrody główne oraz ewentualne „Dziką kartę/ty” uprawniającą do występu na profesjonalnym koncercie w Ostrołęce. Uczestnik/cy, któremu przyznana zostanie „Dzika karta” otrzyma zwrot kosztów związanych z udziałem w wydążeniu.

§ 11 Dane osobowe
Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzanie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą w związku z organizacją Plebiscytu, a także w celach promocyjnych Organizatora. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia.

§ 12 Postanowienia końcowe
1.Uczestnicy przystępujący do Plebiscytu oświadczają, że zapoznali się z polityką prywatności, Regulaminem i akceptują jego warunki. Zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
2.Ze względu na różne zdarzenia losowe, Organizator może dokonać modyfikacji Regulaminu. Wszelkie niedopatrzenia będę sukcesywnie korygowane.
3.W kwestiach nieujętych w Regulaminie, Organizator podejmuje decyzję, która jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
4. Ze względu na różnego rodzaju zdarzenia losowe za które nie odpowiada Organizator, plebiscyt może być odwołany bez poniesienia konsekwencji i możliwości odwołania.
5. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.hitemnascene.pl/regulamin.
6. Plebiscyt nie jest grą, loterią, zakładem itd., wyniki zależą od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych2